LOGOWANIE

E-mail
Hasło
nie pamiętam hasła
Dodaj zgłoszenie serwisowe

Warunki Gwarancji Ogólnej

1. Gwarancji na sprzęt będący przedmiotem umowy kupna-sprzedaży udziela firma FP PROSPER z siedzibą przy ul. Wczasowej 58 Tuchom, 80-209 Chwaszczyno [dalej „Gwarant”].

2. [Gwarancja] Na podstawie Art. 577 k.c., w zakresie i na zasadach przewidzianych w niniejszych Warunkach Gwarancji Ogólnej – Gwarant udziela gwarancji prawidłowego działania sprzętu dostarczonego przez Gwaranta, używanego przez Kupującego [dalej Uprawnionego] zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami używania, określonymi w instrukcji obsługi oraz zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, wynikłych z przyczyn tkwiących w sprzęcie, które zostaną ujawnione i zostaną zgłoszone przed upływem terminu gwarancji [dalej „Gwarancja”].

3. [Termin Gwarancji] Termin Gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia wydania, gdzie za dzień wydania uznaje się datę sprzedaży na fakturze sprzedaży.

4. [Zakres terytorialny gwarancji] Gwarancja dotyczy wyłącznie sprzętu kupionego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. [Podstawa skorzystania z Gwarancji] Uprawnionym z Gwarancji jest właściciel sprzętu, posiadający niniejszą Kartę Gwarancyjną oraz dowód zakupu sprzętu wystawiony przez FP PROSPER, dowodem zakupu jest faktura VAT [dalej FV] lub oświadczenie FP PROSPER. Jednak do dokonania zwrotu gotówki za sprzęt (w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany na wolny od wad) niezbędne jest posiadanie dowodu zakupu w postaci FV. Gwarant nie jest związany jakimikolwiek zmianami dokonanymi bez jego zgody w treści Karty Gwarancyjnej, w szczególności w treści Warunków Gwarancji.

6. [Obowiązki Gwaranta] W przypadku wystąpienia wady fizycznej sprzętu objętej Gwarancją oraz jej zgłoszenia przed upływem terminu Gwarancji – Gwarant dokona bezpłatnej naprawy sprzętu. Jeżeli wady nie można usunąć lub koszty związane z naprawą są niewspółmierne do wartości sprzętu lub naprawa jest szczególnie utrudniona, wówczas Gwarant, według swego wyboru, dokona wymiany sprzętu albo zwrotu całości, lub odpowiedniej części ceny sprzętu.

7. [Zgłoszenie wady] Wystąpienie wady fizycznej sprzętu należy zgłosić do Gwaranta, telefonicznie pod numerami telefonów: 58 732 54 80, 573 957 612, elektronicznie na adres 4gastro@4gastro.pl lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza, zamieszczonego na stronie internetowej Gwaranta www.4gastro.pl, w każdym przypadku niezwłocznie po ujawnieniu wady fizycznej oraz przed upływem terminu Gwarancji. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (z wyłączeniem świąt).

8. [Dostarczenie / udostępnienie sprzętu] Uprawniony zobowiązany jest udostępnić sprzęt Gwarantowi w uzgodnionym terminie. Sprzęt naprawiany na miejscu powinien być udostępniony do naprawy przez Uprawnionego w sposób umożliwiający bezpośrednie przystąpienie do jego naprawy przez pracownika serwisu FP PROSPER. Sprzęt wolnostojący, którego wymiary i masa na to pozwalają (drobny sprzęt), w celu przyspieszenia obsługi, uprawniony po uzgodnieniu z Gwarantem może dostarczyć do wskazanego punktu serwisowego Gwaranta.

W razie nieobecności Uprawnionego lub nieudostępnienia sprzętu w umówionym terminie z innych przyczyn, jeżeli wiązać się będzie to z koniecznością wizyty technika w innym terminie, Gwarant uprawniony będzie do obciążenia Uprawnionego kosztami dojazdu technika w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych). Z powyższych względów Gwarant uprasza o rozsądne umawianie terminów napraw sprzętu i reagowanie w razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie naprawy gwarancyjnej.

9. [Termin wykonania obowiązków Gwaranta] Gwarant wykona swoje obowiązki w terminie 14 dni od dnia – odpowiednio – dostarczenia albo udostępnienia mu sprzętu przez Uprawnionego. W uzasadnionych przypadkach z uwagi na konieczność pozyskania odpowiednich komponentów termin naprawy może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż do 30 dni licząc od daty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wada nie ma wpływu na funkcjonowanie sprzętu, dopuszczalne jest przekroczenie 30 dniowego terminu opisanego powyżej, jednak nie więcej niż o kolejnych 30 dni. Naprawy wykonywane są w godzinach pracy serwisu FP PROSPER.

10. [Wymóg specjalistycznej instalacji] Wyroby elektryczne z wyjątkiem wyposażonych fabrycznie w sznur przyłączeniowy do instalacji jednofazowej wymagają podłączenia do instalacji elektrycznej przez instalatora posiadającego wymagane prawem uprawnienia. Wyroby gazowe wymagają podłączenia do instalacji gazowej przez instalatora posiadającego wymagane prawem uprawnienia. Wyżej wymienione czynności należy potwierdzić podpisem i pieczęcią w Karcie Gwarancyjnej. Naruszenie, wymogów przewidzianych powyżej, powoduje wygaśnięcie Gwarancji. Koszt podłączenia ponosi użytkownik.

11. [Wyłączenia z Gwarancji] Zgodnie z punktem 2 Warunków Gwarancji, Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne, wynikłe z przyczyn tkwiących w sprzęcie. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

1) wad powstałych w wyniku siły wyższej, zdarzeń losowych (np. pożar, wybuch, zalanie, uszkodzenia mechaniczne, przedostanie się do sprzętu zanieczyszczeń lub ciał obcych - do których doszło z przyczyn zewnętrznych, nietkwiących w sprzęcie) oraz działań lub zaniechań uprawnionego z Gwarancji, lub osób, za które uprawniony z Gwarancji odpowiada;

2) niewykonania czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi/użytkowania powinny być wykonywane przez użytkownika lub na jego koszt, takich jak np. instalacja i podłączenie sprzętu, konserwacja, przeglądy okresowe, wymiana sznurów przyłączeniowych, czyszczenie, regulacja sprzętu (ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz), wymiana akcesoriów podlegających okresowej wymianie (np. żarówki, uszczelki, filtry, węże przyłączeniowe) oraz wad wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania czynności, o których mowa w niniejszym podpunkcie;

3) wad powstałych w wyniku używania sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi/użytkowania, w tym wad powstałych w wyniku: niewłaściwego przechowywania, instalacji niezgodnej z instrukcją, niedokonania wymaganych przeglądów, niewłaściwej konserwacji, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;

4) wad wynikłych z uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia), a także korozji, w przypadku eksploatacji sprzętu w warunkach stałego zawilgocenia oraz zalania;

5) elementów ze szkła, plastiku oraz wszelkiego rodzaju przebarwień, odprysków, wgnieceń i innych defektów estetycznych;

6) wad wynikłych z samowolnych adaptacji, przeróbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z instrukcją obsługi.

12. [Odmowa uwzględnienia zgłoszenia] W przypadku braku podstaw do uwzględnienia dokonanego zgłoszenia na podstawie Gwarancji (w szczególności z uwagi na: niestwierdzenie wady, zaistnienie przypadku nieobjętego Gwarancją, upływ terminu Gwarancji, wygaśnięcie Gwarancji), Gwarant poinformuje zgłaszającego o nieuwzględnieniu zgłoszenia oraz uzasadni swoje stanowisko.

13. [Stosunek gwarancji do rękojmi] W przypadku Konsumenta gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

14. [Odesłanie] W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszych Warunków Gwarancji – do Gwarancji stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw rok: 2014, pozycja: 121 z późniejszymi zmianami) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

RĘKOJMIA

Sprzedawca FP Prosper wyłącza odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi wobec przedsiębiorców. Zapis ten nie dotyczy sprzedaży do konsumentów.KONTAKT
+48 58 732 54 80
+48 536 803 448
4gastro@4gastro.pl
© 4gastro.pl   Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl

Aby zapewnić Państwu najlepsza formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia.